Luisteren

De programma’s die beschreven zijn bij het thema ‘Spreken’ zijn ook hier van toepassing.

Naast de overleggen en genoemde voorbeelden zijn managers beschikbaar voor gesprekken, met of zonder afspraak wordt er een mogelijkheid gecreëerd om te luisteren naar elkaar. We houden van een ‘open deuren’ cultuur. In de kern zijn we een uitvoeringsbedrijf met korte lijnen. Niet alles willen oplossen met de e-mail, maar ook elkaar opzoeken. Elkaar zien, luisteren en spreken lost veel op.

Verschillende afdelingen volgen bejegeningstrainingen, voortgekomen uit de vertrouwensmeter. Dat werkt positief door. Leidinggevenden leren beter luisteren, een enkele keer met extra begeleiding.

‘Wat vind jij van?’
As we speak is Werkse! twee testzuilen rijker, geplaatst bij de ingang en in een centrale ruimte. Waarom? Om te weten te komen hoe kandidaat-medewerkers de dienstverlening van Werkse! ervaren. Daarnaast is er een enquête voor medewerkers. Het kost maar een minuutje om in te vullen.

Vertrouwenspersoon
Alle collega’s kunnen terecht bij onze interne vertrouwenspersoon of een externe vertrouwenspersoon.

De taken van de vertrouwenspersoon zijn onder meer het opvangen, begeleiden en ondersteunen van werknemers, het analyseren van voorvallen en adviseren hierover en de verwijzing naar professionele hulpverleners. Duidelijk zal zijn dat het in alle gevallen gaat om delicate kwesties die op een juiste manier moeten worden opgelost. De vertrouwenspersoon behandelt alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid. Elke actie wordt slechts ondernomen wanneer de melder daarmee instemt. Zie de Introductie bedrijfsmaatschappelijk werk.

Een misstand melden
Mocht er aanleiding zijn om een melding te maken betreft een misstand in de organisatie vinden wij het uitermate belangrijk dat dit gemeld kan worden. De bescherming van de melder en hoe dit traject in te gaan is beschreven in de Klokkenluidersregeling

De Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) van Werkse! bestaat uit vijftien leden. Veel verschillende afdelingen zijn ‘vertegenwoordigd’. OR-leden leggen hun oor te luister bij alle medewerkers.

Twee keer per jaar vindt een vaak druk bezochte (circa 100 bezoekers) Artikel-24 vergadering plaats. De Ondernemingsraad van Werkse! is hier tamelijk uniek mee. Bedrijfsbreed worden medewerkers actief uitgenodigd. Tijdens deze vergadering staan de Ondernemingsraad en de directeur stil bij de resultaten van de afgelopen periode. Daarbij komen thema’s aan bod zoals het aantal plaatsingen van mensen op de arbeidsmarkt, de arbeidsomstandigheden en het financiële resultaat van Werkse!. Tevens vertelt de bestuurder de plannen voor het komende halfjaar. Ook kunnen medewerkers dan vragen stellen aan de directeur en / of de Ondernemingsraad.

De agendapunten van de Reguliere vergadering (alleen OR) en de Overlegvergadering (met de bestuurder) zijn gekoppeld aan de negen thema’s van de belevingsmeter.

De verslagen van de Overlegvergadering zijn terug te vinden op Intranet en ook hangt het verslag van de laatste vergadering altijd op het mededelingenbord van de OR in het Atrium van Werkse!.

Sinds kort heeft de OR een eigen logo om nog herkenbaarder te zijn.